Säännöt

Tekniikan Akateemiset ry:n Ilmailuinsinöörien kerhon tarkoitus on olla ilmailuteknillisten asiain harrastajain yhdyssiteenä ja heidän pyrintöjensä edistäjänä.

Jäsenyys

Kerhon jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka ovat suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon avaruus/lentotekniikasta tai toimivat/ovat toimineet insinööritason työtehtävissä avaruus/ilmailualalla. Kerhon jäsenet hyväksyy johtokunta kerhon sihteerille tai Tekniikan Akateemiset ry:n kerhotoiminnan yhdyshenkilölle tehdyn ilmoittautumisen perusteella. Anomuksesta voi johtokunta hyväksyä jäseniksi muitakin henkilöitä perustelluista syistä.

Jäsenyydestä saa eron ilmoittamalla asiasta sihteerille tai Tekniikan Akateemiset ry:n kerhotoiminnan yhdyshenkilölle. Jäsen, joka toimii kerhon periaatteiden vastaisesti, voidaan kerhon jäsenyydestä erottaa, jos kerhon johtokunta tekee asiasta ehdotuksen ja kerhon kokous vähintään 3/4 äänten enemmistöllä niin päättää.

Eronnut tai erotettu kerhon jäsen menettää osallisuutensa kerhoon ja sen omaisuuteen.

Kokoukset

Kerhon päätökset tehdään kokouksissa, jotka sihteeri kutsuu koolle johtokunnan päätöksestä. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta niille jäsenille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet ja lisäksi kokouskutsu esitetään kotisivuilla. Mikäli vähintään kymmenen kerhon jäsentä pyytää kirjallisella esityksellä kokousta järjestettäväksi, järjestetään kokous kahden (2) kuukauden kuluessa.

Kerhon kokous on päätösvaltainen, jos (1) siinä on puheenjohtaja sekä enemmän kuin kymmenes osa jäsenistä paikalla ja (2) kukaan jäsenistä ei ole tehnyt kirjallista aloitetta päätöstä vastaan puheenjohtajalle enintään kahden viikon kuluessa päätöksen teosta.

Kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee päätöksissä, jos syntyy tasatilanne. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö tai arpa, jos syntyy tasatilanne.

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja neljä johtokunnan jäsentä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Euroavia Helsinki ry nimeää keskuudestaan edustajan johtokunnan kuudenneksi jäseneksi, ja edustaja vahvistetaan kerhon vuosikokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Vuosikokous pidetään joko marras- tai joulukuussa. Siinä

1. luetaan edellisen vuoden toimintakertomus, 2. päätetään johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta ja tilivapaudesta siltä osin kuin se koskee kerhon omaa rahaliikennettä, 3. päätetään johtokunnan esityksen perusteella jäseniltä mahdollisesti kannettavista maksuista, 4. valitaan puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä, sekä vahvistetaan Euroavian edustaja (1) ja 5. esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Johtokunta

Johtokunta hoitaa kerhon asioita ja on niistä vastuussa. Puheenjohtaja edustaa kerhoa, milloin johtokunta ei toisin päätä, ja johtaa puhetta kerhon kokouksissa. Kerhon nimen kirjoittaa kaksi johtokunnan jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri kutsuu kerhon kokouksiin, pitää niissä pöytäkirjaa, hoitaa jäsenluettelon, laatii vuosikertomuksen ja huolehtii kerhon kirjeenvaihdosta. Kerho pyrkii olemaan edustettuna ICAS:ssa. Johtokunta nimeää kerhon edustajat näihin tilaisuuksiin.

Kerho voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla yhteistoiminnassa muiden ilmailualalla toimivien järjestöjen kanssa.

Kerhon hajotessa, mistä on päätettävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa, jää sen omaisuus Tekniikan Akateemiset ry:lle.

Nämä säännöt on hyväksytty kerhon kokouksessa (3.12.2019).

Nämä säännöt on hyväksytty Tekniikan Akateemiset ry:n hallituksen kokouksessa 5.2.2020 ja jäsen- ja järjestöasianvaliokunnassa 21.4.2020.