Raahen Teknillinen Seura ry:n säännöt

Raahen Teknillinen Seura r.y.

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta

1 §

Yhdistyksen nimi on RAAHEN TEKNILLINEN SEURA r.y., sen kotipaikka on Raahen kaupunki ja toimialue Siika-Pyhäjokilaakson alue.

2 §

Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään ja harrastuksiaan, edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuuden kehityksen yleisiä edellytyksiä, edustaa alan asiantuntemusta sekä toimia talouselämän yleisten edellytysten kehittämiseksi erityisesti toimialueellaan. Toimintaansa varten seura voi hankkia itselleen omaisuutta. Seuran tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä muuta välitöntä taloudellista ansiota. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokous-, esitelmä- ym. samantapaisia tilaisuuksia, toimittaa julkaisuja, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja sekä ylläpitää yhteyksiä muihin teknillisiin yhdistyksiin. Seura voi liittyä yhteisöjäsenenä alan keskusjärjestöihin. Toiminnassaan seura pyrkii mahdollisimman tasapuolisesti ottamaan huomioon koko jäsenkuntansa.

Jäsenet

3 §

Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, kannattavia jäseniä ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voidaan valita tekniikan palveluksessa toimiva korkeakoulukoulutuksen tai insinöörikoulutuksen saanut henkilö. Jäsenyyden saamiseksi vaaditaan, että seuran kaksi jäsentä on asianomaista hänen anomuksensa perusteella johtokunnalle kirjallisesti suositellut ja että seuran kokous on johtokunnan esityksestä valinnut asianomaisen äänimäärällä, joka on vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Kannattavaksi jäseneksi seura voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, jolloin sen edustajalla on seuran kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voi seura johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka toimintansa johdosta tekniikan ja teollisuuden alalla tai muiden erinomaisten ansioittensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 9/10 annetuista äänistä.

4 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan, jonka jälkeen jäsen katsotaan eronneeksi seurasta saman vuoden lopussa, jona hän ilmoittaa eroamisesta. Jäsenmaksu on suoritettava koko siltä vuodelta, jona eroaminen tapahtuu.

Jäsenen, joka sopimattomalla käyttäytymisellään tai muulla tavalla vahingoittaa seuran mainetta tai toimintaa, seura voi johtokunnan esityksestä erottaa, jos vähintään 9/10 kokouksessa saapuvilla olevista seuran jäsenistä kannattaa erottamista.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan.

5 §

Seuran vuosijäsenen ja kannattavan jäsenen on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden seuran vaalikokous määrää. Jäsenen, joka on ollut vähintään 30 vuotta vuosijäsenenä ja täyttänyt 65 vuotta, jäsenmaksu on puolet vuotuisesta jäsenmaksusta. Mikäli on olemassa erityistä syitä, kuten eläkkeelle siirtyminen, vaikea sairaus tai muu niihin verrattava, johtokunta voi vapauttaa määräajaksi vuosijäsenen joko kokonaan tai osittain jäsenmaksun suorittamisesta.

Kunniajäsenet ovat jäsenmaksujen suorittamisesta vapaita.

Hallinto

6 §

Seuran asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta. Sen muodostavat:
puheenjohtaja, joka johtokunnan kokouksissa johtaa puhetta, kutsuu johtokunnan kokoon ja ohjaa seuran toimintaa näiden sääntöjen 2. pykälän mukaisessa hengessä,
varapuheenjohtaja, joka puheenjohtajan estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään,
sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa, laatii lähetettävät kirjelmät, pitää jäsenluetteloa ja hoitaa seuran arkistoa,
rahastonhoitaja, joka hoitaa seuran omaisuutta ja tekee kalenterivuosittain tilinpäätöksen, joka on jätettävä tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua,
isäntä, joka huolehtii kokous-, retkeily, juhla- ym. tilaisuuksien vaatimista käytännöllisistä toimenpiteistä, sekä
yksi johtokunnan jäsen.

Puheenjohtajat ja johtokunnan jäsenet valitaan seuran vaalikokouksessa 2 vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa, ensimmäisenä vuotena arvonnan perusteella ja sittemmin vuoron mukaan. Puheenjohtajat ovat erovuorossa vuorovuosina.

Johtokunnan ja sen jäsenten toimikaudet vaihtuvat kalenterivuoden vaihtuessa. Jos joku johtokunnan jäsenistä eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikautensa, seuran kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Jos äänet menevät tasan johtokunnan kokouksessa, voittaa mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunta voi avukseen asettaa valiokuntia valmistelemaan ja hoitamaan taloudellisia ja ammatillisia asioita ja järjestämään tilaisuuksia sekä määrää valiokuntien kokoonpanot ja antaa niille tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Kerhot

7 §

Tietyllä alalla tai alueella toimivat seuran jäsenet voivat muodostaa keskenään rekisteröimättömiä kerhoja seuraamaan ja edistämään alansa sekä yleensä tekniikan kehitystä seuran sääntöjen 2. pykälän tarkoittamassa hengessä, mikäli johtokunta kerhon perustamisen hyväksyy. Kerhon on laadittava itselleen säännöt, jotka johtokunta hyväksyy.

Seuran kokoukset

8 §

Seuran kokouksia pidetään niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi, kuitenkin vähintään kaksi syys- ja kaksi kevätkaudella. Seuran vaalikokous pidetään vuosittain marras-joulukuussa. Siinä valitaan johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi
- valitaan 2 varsinaista ja 2 varatilintarkastajaa,
- määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä toimihenkilöiden mahdolliset palkkiot tulevalle kalenterivuodelle,
- hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle.

Seuran vuosikokous pidetään Raahessa maaliskuun 31. päivään mennessä. Siinä
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
- esitetään seuran vuosikertomus sekä tilit ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
- ratkaistaan kysymys tili- ja vastuuvapaudesta johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
- käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

9 §

Seura kutsutaan koolle johtokunnan toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellisesti tai sähköpostitse henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Kutsut lähetetään vähintään 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat.

Sääntöjen muuttaminen

10 §

Ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta tekee johtokunta seuran kokoukselle. Jos vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotusta kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa, tulee se hyväksytyksi.

Seuran purkautuminen

11 §

Seuran purkautumisesta on päätettävä samassa järjestyksessä kuin 10. pykälässä on määrätty sääntöjen muuttamisesta.

Seuran toiminnan päätyttyä on sen varat käytettävä suomalaisen tekniikan, teknillisten tieteiden tai teknillisen kirjallisuuden hyväksi seuran kokouksen lähemmin päättämällä tavalla.